Vóór 16:00 uur besteld
morgen in huis!
Vanaf 99 euro gratis
verzenden binnen NL
Europa vanaf 150 euro

Algemene voorwaarden

Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Yoga-pilatesshop.nl: de bepaler van deze algemene voorwaarden.

De Klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Yoga-pilatesshop.nl en de Klant waarop Yoga-pilatesshop.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Yoga-pilatesshop.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Produkten
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Yoga-pilatesshop.nl in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de Klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.
Alle afbeeldingen, foto's, gegevens betreffende gewichten, afmetingen en kleuren etc. op de site van Yoga-pilatesshop.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Bestelling en annulering
Yoga-pilatesshop.nl levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de Klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Yoga-pilatesshop.nl zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat de bestelling geplaatst is, worden geannuleerd. Hiervoor dient de Klant contact op te nemen d.m.v. het contact formulier. De orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen.

Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Yoga-pilatesshop.nl het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.

Levering
Yoga-pilatesshop.nl doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de Klant daarvan bericht ontvangen.

Indien Yoga-pilatesshop.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht, zie artikel Overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Yoga-pilatesshop.nl schriftelijk in gebreke te stellen.

De bestellingen worden binnen en buiten Nederland verstuurd met postNL. De Klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.

Prijzen
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via onze website gemeld.

Versturen
Yoga-pilatesshop.nl draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de Klant. Nadat de artikelen door de Klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de Klant over. Indien één of meer artikelen zoek is geraakt, verplicht de Klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Yoga-pilatesshop.nl gerechtigd de prijs van de artikelen op de Klant te verhalen.

Wet Koop op Afstand
Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 werkdagen. De zichttermijn houdt in dat de Klant het recht heeft binnen 14 werkdagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren.

Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Yoga-pilatesshop.nl retourneren, conform de door Yoga-pilatesshop.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De kosten voor de retourzending komen ten laste van de Klant. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Yoga-pilatesshop.nl over de staat van de produkten, wordt binnen 14 dagen het geld van de Klant teruggestort. Indien het product niet in de originele verpakking wordt terug gestuurd behoud Yoga-pilatesshop.nl zich het recht om een kortingscode aan te bieden i.p.v. het aankoop bedrag terug te storten.

Als Yoga-pilatesshop.nl na 30 dagen nog niet heeft geleverd dan heeft de consument het recht om de bestelling kosteloos te ontbinden.

Retourneren en ruilen van artikelen
Wij doen er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden. Vul hiervoor het contact formulier in met vermelding van uw naam, adres, het ordernummer en de produkten die u wilt ruilen/retourneren.

Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden.
De retouren dienen uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres als retour gemeld te worden. Dit kan via het contact formulier.
Met de retouren dient te zijn omgegaan als vermeld conform artikel Wet Koop op Afstand.

De artikelen, welke voor retour gemeld zijn, moeten per ommegaande, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd zijn. Yoga-pilatesshop.nl accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

Uw retour zal na aanmelding én na ontvangst van het/de artikel(en) per e-mail bevestigd worden. In geval van vooruitbetaling, restitueert Yoga-pilatesshop.nl het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. Indien het product niet in de originele verpakking wordt terug gestuurd behoud Yoga-pilatesshop.nl zich het recht om een kortingscode aan te bieden i.p.v. het aankoop bedrag terug te storten.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Yoga-pilatesshop.nl verschuldigd is, heeft voldaan.

Garantie
Yoga-pilatesshop.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

Privacy
Indien u een bestelling plaatst bij Yoga-pilatesshop.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het Klantenbestand van Yoga-pilatesshop.nl. Yoga-pilatesshop.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. Yoga-pilatesshop.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Yoga-pilatesshop.nl maakt gebruik van een nieuwsbrief, elke mailing bevat instructies om u  van deze lijst te verwijderen. Wanneer u een bestelling plaatst bij Yoga-pilatesshop.nl wordt u automatisch aangemeld voor deze nieuwsbrief.

Overmacht
Yoga-pilatesshop.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een Klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Klant mee te delen en zulks zonder dat Yoga-pilatesshop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Yoga & PIlates